YW5X    2013
IOTA SA-054
 
   
Ein 3 El. Yagi für 20m ist bereit, aufgerichtet zu werden.
YV5NCZ  YV5ZV  YV5EED  YV5JF
 
   
Eine weitere Antenne steht.
YV5NCZ   YV5ZV   YV5EED   YV5IUA  YV5OIE   YY4KWB   
 
  car-antenna  
Auto-Antenne :-)
 
 
    YY2CAR mit Batteriebetrieb.
 
    YV5JF 
YV5OIE    YV5JF 
 
 
     YV5KG    
 
  YV4DHS
 
 
YV5EED  YV5EED    
 
  YY4KWB
 
YY5LAY YY5LAY  
 
    WEBmaster  :-) 
 
YV4ACU    YV4ACUZURÜCK   WEITER